En blogg om Euroatlantisk säkerhetspolitik

Atlantbloggen bevakar främst frågor som rör EU:s säkerhets- och försvarspolitik, NATO och europeisk säkerhetspolitik. Bloggen drivs av Krister Andrén men övriga styrelsemedlemmar lämnar löpande bidrag och alla skriver i eget namn.

Sverige och Finland i Nato – det är i fredens intresse

Med Finland och Sverige som Nato-medlemmar skulle den samlade västliga krigsavhållande förmågan bli mycket större än i dag. Det ligger i fredens intresse att vi integreras bland övriga västländer även på det militära planet, skriver …

Starka skäl för en Natoanslutning

Skälen och stödet för en svensk anslutning till Nato växer sig allt starkare. I ett nytt och farligare säkerhetspolitiskt läge spelar Nato en mer central roll för Sveriges och Europas säkerhet. Det leder till att …

Natobloggen, en ny och spännande aktör i den säkerhetspolitiska debatten

”Natobloggen är ett privat initiativ till stöd för gemenskapstanken. Vi vill ge Natodebatten en fast plats på nätet för dem som vill utbyta argument men också göra grundfakta lätt tillgängliga för dem som vill sprida …

Stadgeändring: Atlantkommittén verkar för en svensk anslutning till Nato

Atlantkommitténs årsmöte beslöt att föreningen ska verka för en svensk anslutning till NATO. Det innebär Atlantkommittén i linje med de nya stadgarna gått från två till tre huvudsyften och därför ska verka för:

1. En …

.

Lettlands och EUs flagga samt presidentens fana. Bildkälla

 

Atlantkommitténs resa till Riga

Svenska Atlantkommittén genomförde en studieresa till Riga den 5 oktober. Syftet var att föra säkerhetspolitiska samtal samt få en djupare förståelse för utvecklingen

Nato – inte om utan hur

(Inlägget finns också som artikel på Svensk Tidskrift)

Allt mer talar för att ett svenskt Nato-medlemskap inte är någon omöjlighet längre. Men hur ska det gå till? Ska vi folkomrösta i frågan och varför

Mats Johansson ger ut boken Kalla kriget 2.1

Mats Johansson som är styrelseordförande för Fri värld samt medlem av Svenska Atlantkommittén har nyligen givit ut boken Kalla kriget 2.1, som är en utökad version av Det nya kalla kriget (2008) och Kalla …

Ambassadör Michael Sahlin: ”The indispensable nation” och dilemmorna i Mellanöstern

Klockan tickar för president Obama och hans administration, och talet om ”lame duck” bland dem som nu, inom respektive parti, fokuserar på alla förändringar i amerikansk utrikespolitik post-Obama som man hoppas och kanske t o …

Varför upplever Ryssland ett svenskt Natomedlemskap som hotfullt?

Ryska nyhetsbyrån Tass rapporterar att Rysslands utrikesdepartement anser att Sveriges närmande till Nato skulle tvinga Ryssland till att vidta nödvändiga åtgärder:

”Sweden’s admission to NATO would have military-political and foreign policy

Ny bok ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” av Anders Åslund

Anders Åslund på Peterson Institute for International Economics har skrivit en ny bok om situationen i Ukraina. ”Ukraine: What Went Wrong and How to Fix It” förklarar landets marknadsekonomiska utveckling från och med kommunismens fall …

Lyft blicken

Så har vi äntligen fått en uppgörelse kring försvarets finansiering fram till 2020. Det blev 10 miljarder. Försvarsminister Hultqvist var nöjd, Folkpartiet hoppade av och ÖB var glad över den politiska enigheten kring beslutet. Exakt …

Vidgade perspektiv på svensk säkerhetspolitik av Bruce Acker

Den svenska säkerhetspolitiska debatten blir lätt lite väl svensk. Den behöver kompletteras med initierade inlägg från den omvärld säkerhetspolitiken syftar till att påverka.

Därför är det klart intressant att ta del av Bruce Ackers reflektioner …

Sverige är ett av världens minst neutrala länder

När man besöker FN i New York, Kongressen i Washington, EU eller Nato i Bryssel hör man ofta kommentarer om Sveriges tydliga ställningstagande och starka engagemang i olika konflikter. Inte sällan med beundran i rösten. …