Atlantic Round Table: Vad kan vi lära av Rysslands aggression mot Ukraina?

Den 19 maj bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om Rysslands aggression mot Ukraina. Syftet var att ge en djupare förståelse för hur Ryssland har agerat på strategisk, operativ och taktisk nivå i Ukraina samt vilka konsekvenser detta rimligen bör medföra för Sveriges försvarspolitik. Samtalet skedde på engelska och talare var Övlt Jörgen Elfving Försvarshögskolan, forskningsledare Robert Dalsjö FOI samt Öv Valerii Mamitko som är försvarsattaché på Ukrainas ambassad.