Atlantkommitten

Om Svenska Atlantkommittén

Svenska Atlantkommittén är en partipolitiskt obunden förening. Dess syfte är att främja en bred, förutsättningslös och välinformerad debatt om förutsättningar och mål för svensk säkerhetspolitik. Föreningen lägger särskild tonvikt på Sveriges roll, som EU-medlem, partnerland till NATO och behovet av ett starkt transatlantiskt samarbete för fred och säkerhet i och utanför Europa.

Svenska Atlantkommittén är medlem av Atlantic Treaty Association, som är baserat i Bryssel, och representerar 37 nationella föreningar i Europa och Nordamerika. Atlantic Treaty Association syftar till att stärka den transatlantiska länken och främja värderingarna i Nordatlantiska fördraget så som fred, frihet säkerhet och demokrati.

Svenska Atlantkommittén är även medlemmar av Folk och Försvar samt Svenska FN-förbundet.

Stadgar för Svenska Atlantkommittén

Antagna av årsmöte 2015-10-28

Klicka här för att läsa våra stadgar

§ 1 Namn

Organisationen, som är en ideell förening, har namnet Svenska Atlantkommittén (Swedish Atlantic Council, SAK).

§ 2 Ändamål och uppgifter

Svenska Atlantkommitténs syfte är att skapa en solid grundval av kunskap och engagemang för en seriös debatt om svensk säkerhetspolitik. Kommittén skall vidare sprida kunskap om betydelsen av en levande säkerhetsgemenskap mellan Nordamerika och Europa och bidra till att skapa ytterligare förståelse för den transatlantiska länkens avgörande betydelse för fred, stabilitet och säkerhet i såväl Sveriges närområde som i Europa i övrigt samt i konsekvens därmed verka för ett svenskt medlemskap i NATO.

Kommittén skall genom konferenser, upplysningsverksamhet och publikationer uppmuntra och bidra till en bred säkerhetspolitisk debatt i Sverige.

Svenska Atlantkommittén är associerad medlem av Atlantic Treaty Association (ATA) som är ett samverkansorgan för likasinnande organisationer i Europa och Nordamerika.

§ 3 Medlemskap

Ledamotskap i Svenska Atlantkommittén vinns genom årligen erlagd avgift eller genom avgift erlagd för ständigt medlemskap. Styrelsen äger dessutom rätt att kalla hedersledamöter som utan att erlägga avgift kan vinna inträde i kommittén.

§ 4 Årsmöte

Kommitténs ledamöter kallas årligen till årsmöte. Kallelse skall utgå senast 3 veckor före mötets datum. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma;

* Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

* Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll

* Fastställande av röstlängd

* Val av justeringsman

* Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande

* Föregående årsmötes protokoll

* Styrelsens verksamhetsberättelse

* Revisorernas berättelse

* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

* Val av styrelse intill tiden för nästa ordinarie årsmöte.

* Val av två revisorer samt personliga suppleanter för dessa

* Fastställande av medlemsavgifter

* Övriga frågor

§ 5 Styrelse

Styrelsen, som består av minst fem och högst femton ledamöter, är kommitténs beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsen uppgift är att leda kommitténs arbete, förvalta dess tillgångar och tillsätta de arbetsgrupper och utskott som är nödvändiga för verksamhetens genomförande. Styrelsen föreslår ordförande och generalsekreterare som väljs av årsmötet. Styrelsen utser övriga funktionärer som krävs för verksamhetens bedrivande.

§ 6 Avgifter

Avgift för ledamöter i kommittén fastställs av årsmötet och erläggs årligen av ledamöterna. Avgift för ständiga medlemmar fastställs också av årsmötet.

§ 7 Revision

För granskning av kommitténs räkenskaper tillsätter ordinarie årsmöte två revisorer med personliga suppleanter. Dessa skall till årsmöte avge revisionsberättelse grundad på granskning av kommitténs räkenskaper, styrelsens protokoll och handlingar i övrigt rörande kommitténs förvaltning.

§ 8 Stadgeändring

Ändringar och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av årsmötet. Eventuella överblivna medel disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

§ 9 Upplösning

För beslut om kommitténs upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten.