SUA

Sveriges Unga Atlantister (SUA) är ett nätverk för young professionals intresserade av säkerhetspolitisk debatt. SUA anordnar pubkvällar och seminarium med inbjudna talare för att diskutera aktuella säkerhetspolitiska teman. Medlemskap i SUA är gratis men vill man delta i moderföreningen Atlantkommitténs evenemangen får man betala medlemsavgift. 100 kr för till och med 30 år fyllda och 300 kr för äldre.

SUA är även en del av Youth Atlantic Treaty Association (YATA). YATA är ett internationellt forum som arbetar med att stärka det transatlantiska partnerskapet. YATA erbjuder även internationella seminarier och evenemang. Som del av SUA finns även möjlighet att ta del av YATA:s internationella program. För mer information se http://yata-international.org/.

För att ta del av SUA:s evenemang skicka din e-post till ludvig.filhm@fmsf.se

SUA finns även på Facebook

Ordförande Sveriges Unga Atlantister

Ulla Lovcalic

Styrelseledamöter

Carl Hartman adj., ekonomiansvarig

Stadgar

2015-12-03

Klicka här för att läsa våra stadgar

Antagna av årsmöte 2015-12-03

§ 1 Namn

Organisationen, som är en ideell förening, har namnet Sveriges Unga Atlantister, SUA. På engelska YATA Sweden.

§ 2 Ändamål och uppgifter

SUAs syfte är att skapa en solid grundval av kunskap och engagemang fören seriös debatt om svensk säkerhetspolitik. Kommittén skall vidare sprida kunskap ombetydelsen av en levande säkerhetsgemenskap mellan Nordamerika och Europa och bidra till att skapa ytterligare förståelse för den transatlantiska länkens avgörande betydelse för fred, stabilitet och säkerhet i såväl Sveriges närområde som i Europa i övrigt samt i konsekvens därmed verka för ett svenskt medlemskap i NATO. Föreningen skall genom konferenser, upplysningsverksamhet och publikationer uppmuntra och bidra till en bred säkerhetspolitisk debatt i Sverige. SUA är associerad medlem av Young Atlantic Treaty Association (YATA) som är ett samverkansorgan för likasinnade organisationer i Europa och Nordamerika.

§ 3 Medlemskap

Ledamotskap i SUA vinns genom anmälan till styrelsen.

§ 4 Årsmöte

Kommitténs ledamöter kallas årligen till årsmöte. Kallelse skall utgå senast 3 veckor före mötetsdatum. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma;

 • Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
 • Val av sekreterare att föra årsmötets protokoll
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av justeringsman
 • Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
 • Föregående årsmötes protokoll
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisorernas berättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse intill tiden för nästa ordinarie årsmöte
 • Val av två revisorer samt personliga suppleanter för dessa
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Övriga frågor
 • § 5 Styrelse

  Styrelsen, som består av minst tre och högst femton ledamöter, är SUAs beslutandeorgan mellan årsmötena. Styrelsen uppgift är att leda SUAs arbete, förvalta dess tillgångar och tillsätta de arbetsgrupper och utskott som är nödvändiga för verksamhetens genomförande. Styrelsen föreslår ordförande och generalsekreterare som väljs av årsmötet. Styrelsen utser övriga funktionärer som krävs för verksamhetens bedrivande.

  § 6 Avgifter

  Avgift för ledamöter i kommittén fastställs av årsmötet och erläggs årligen av ledamöterna. Avgiftför ständiga medlemmar fastställs också av årsmötet.

  § 7 Revision

  SUA har ingen egen budget. Hänvisning sker till Svenska Atlantkommittén.

  § 8 Stadgeändring

  Ändringar och tillägg i dessa stadgar kan med två tredjedels majoritet beslutas av årsmötet. Eventuella överblivna medel disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

  § 9 Upplösning

  För beslut om SUA upplösande erfordras två tredjedels majoritet vid två på varandraföljande årsmöten.


  BLI MEDLEM!