Starka skäl för en Natoanslutning

Skälen och stödet för en svensk anslutning till Nato växer sig allt starkare. I ett nytt och farligare säkerhetspolitiskt läge spelar Nato en mer central roll för Sveriges och Europas säkerhet. Det leder till att debatten kring Nato-frågan blir öppnare, intensivare och tydligare. Opinionsmätningar pekar på att allmänheten är väsentligt mer positiv till en svensk anslutning än bara för några år sedan.

Jag ser fyra huvudskäl varför Sverige bör ansluta sig till Nato:

Minska risken för krig – Sveriges försvar är idag utformat för samverkan med andra. Vår förmåga att på egen hand försvara Sverige vid ett väpnat angrepp är begränsad. Vi är därför beroende av militärt stöd som enbart Nato och dess medlemsländer kan ge. Ett svenskt Nato-medlemskap skulle minska risken för krig eftersom en potentiell motståndare då på förhand vet att vi får stöd vid ett väpnat angrepp.

Gemensamt ansvar – Sveriges säkerhet är förenad med övriga Östersjöländers säkerhet. Men våra förutsättningar för att ta ett gemensamt ansvar för säkerheten i Östersjöområdet och Europa begränsas av att vi står utanför Nato. Som Nato-medlem kan vi ta ett större ansvar genom att fullt ut öva, träna och bedriva försvarsplanering med dessa länder.

Bättre samarbete – Det nordiska försvarssamarbetet begränsas av att länderna har valt olika säkerhetspolitiska lösningar. Förutsättningarna för ett fördjupat nordiskt försvarssamarbetet skulle bli betydligt bättre om Sverige och Finland var medlemmar i samma försvarsallians som Norge, Danmark och Island. Tillsammans kan vi skapa en sammanhållen regional försvarsförmåga som bidrar till att stärka freden i vår del av Europa.

Större inflytande – I Nordatlantiska rådet som är Natos högsta beslutande organ fattas beslut om helt avgörande frågor som rör säkerheten i Europa som helhet och i vårt närområde. Som medlem av Nato får vi västenligt större möjligheter att påverka och ta ansvar för frågor som är helt avgörande för vår egen och Europas säkerhet.

Atlantkommittén presenterar idag ett policy PM som på ett lättöverskådligt sätt redogör för de viktigaste skälen varför Sverige bör ansluta sig till Nato samt frågor och svar kopplat till detta ställningstagande.

Svenska Atlantkommitténs syn på Natomedlemskap

GÖRAN LENNMARKER är ordförande för Svenska Atlantkommittén.