Alexander Ruckemann deltar i Säkerhetsakademin

Atlantkommitténs kommunikationsansvarige och SAKU-ledamot Alexander Ruckemann har utvalts att genomgå Folk och Försvars Säkerhets- och Försvarsakademi, FOSA, för personer under 30 år. Under våren kommer Alexander tillsammans med ett 30-tal andra representanter från medlemsföreningar till Folk och Försvar att genomgå en utbildning som syftar till att fördjupa kunskaper inom det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Läs mer om FOSA

Svenska Atlantkommittén besökte Bryssel

Den 31 mars – 1 april besökte delar ur Svenska Atlantkommitténs styrelse Bryssel. Bl.a. genomfördes samtal på Sveriges delegation till NATO, NATO HQ, German Marshall Fund, Sveriges EU representation samt vid sekretariatet för Atlantic Treaty Association. Syftet var framförallt att få en bättre blid av hur EU och NATO har svarat upp mot det allt mer destabiliserande säkerhetspolitiska läget såväl söderut som österut.

Atlantic Dialouge: Russias agression Against Ukraine and its ramifications for Eastern Europe

Den 3 mars bjöd Svenska Atlantkommittén in till rundabordssamtal om situationen i Ukraina, i ljuset av den ryska aggressionen, samt dess konsekvenser för grannländerna. Stockholmsbaserade diplomater från Ukraina, Georgien, Moldavien och Polen gav sina perspektiv på situationen vid rundabordssamtalet. Rundabordssamtalet genomfördes i samverkan med Polens ambassad som under 2015-17 är NATO Point of Contact Embassy i Sverige.

Svenska Atlantkommittén besöker Finlands Atlantkommittén

Den 9 februari besökte Svenska Atlantkommitténs styrelse Finlands Atlantkommitté. Syftet var att fördjupa dialogen parterna emellan i ljuset av de säkerhetspolitiska förändringarna i ländernas närområde. Samtalen genomfördes på Finlands Riksdag. Under våren kommer den finska kommittén att genomföra ett motbesök i Stockholm.

Första SAKU möte

Svenska Atlantkommitténs ungdomsförbund har genomfört sitt första större möte på närmare fem år. Vid mötet talade Stefan Ring som bl.a. undervisar på Försvarshögskolan om varför Väst och Ryssland har så svårt att förstå varandra. SAKU är ett young professionals nätverk för personer mellan 20-35 år med särskilt intresse eller engagemang för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. SAKU har under kort tid gått från att inte ha några medlemmar alls till ett 40-tal personer idag. Ordförande för nätverket är Gabriella Wilow som till vardags arbetar på regeringskansliet.

Samarbete mellan SAKU och Fri världs utrikesakademi

Den 17 januari genomfördes en gemensam middag mellan Svenska Atlantkommitténs Ungdomsförbund (SAKU) och Fri världs utrikesakademi. Under middagen presenterade Gabriella Wilow och Alexander Ruckermann SAKU:s verksamhet. Ett femton-tal av de personer som genomgår utrikesakademin har också valt att bli medlemmar av SAKU.

Atlantkommittén har återinträtt i Atlantic Treaty Association

Efter några års utanförskap återinträdde Svenska Atlantkommittén i Atlantic Treaty Association (ATA) den 1 januari 2015. Skälet till att Atlantkommitténs medlemskap varit vilande under en tid har varit kopplat till svårigheter att finansiera medlemsavgiften. Genom att Atlantkommittén återigen är fullvärdig medlem av ATA förbättras förutsättningarna för internationell samverkan inte minst i den nordiska kretsen. Vidare ger det Atlantkommittén bättre förutsättningar att dra fördelar av de stöd och resurser som finns på ATA:s sekretariat samt möjligheter för svenska ungdomar att delta i de internationella konferenser som Youth Atlantic Treaty Assocation (YATA) arrangerar i anslutning till internationella toppmöten.

Ny styrelse för Svenska Atlantkommittén

Vid Svenska Atlantkommitténs extra årsmöte den 8 december 2014 valdes en ny styrelse:

 • Göran Lennmarker, ordf.
 • Pål Jonson, generalsekreterare,
 • Bo Hugemark, hedersordf.
 • Mats Bergquist
 • Karlis Neretnieks
 • Stefan Ring
 • Krister Andrén
 • Ulf Petersson
 • Niklas Granholm
 • Carl Hartman
 • Carl Albinsson
 • Sara Norrvik
 • Gabriella Wilow – representerande SAKU